Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Regulamin portalu informacyjnego chojnow.pl

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu informacyjnego chojnow.pl

2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień

3. Użytkownik publikuje w portalu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.

 

§ 2. Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

2. Chojnow.pl - należy przez to rozumieć internetowy portal informacyjny dostępny pod adresem www.chojnow.pl ; jedynym właścicielem chojnow.pl jest firma Big Form Sp. z o. o. Sp.k.,

3. Administrator - BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów, o nr NIP 691-25-03-343, REGON 022263900, tel. 76 81 81 818, e-mail: portal@chojnow.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu – IX Wydział Gospodarczy, KRS – Nr rej. 0000476446.

4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna (np. spółka prawa handlowego), która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej założy Konto w portalu, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto oraz uzyskać dostęp do usług oferowanych przez portal informacyjny chojnow.pl.

5. Profil - miejsce w chojnow.pl, , gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika;

6. Login, Nick - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta;

7. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik chojnow.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie;

8. Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

§ 3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.

§ 4. Zasady ogólne

 1. Użytkownik ma możliwość :  

- zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta. 

2. Użytkownikowi niedozwolone jest :  

- używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

- obrażanie innych osób,

- promowania innych stron internetowych,

- umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

- łamanie ogólnie przyjętych zasad etyki,

- wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,

3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.

6. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe.

7. Administrator portalu chojnow.pl może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

 8. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ich publiczne i nieodpłatne udostępnianie.

 

§ 5. Usługi

 Wszystkie odpłatne usługi w portalu świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika

 

§ 6. Uczestnictwo w Portalu

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna bez względu na wiek, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.

3. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki email.

4. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.

6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a)zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

d) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów,

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

7. Jedna osoba może mieć maksymalnie 1 Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.

8. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

9. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

10. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.

11. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

12. Udostępniając zdjęcie/film itp. w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż:

a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

13. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

14. Administrator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.

15. Konto może zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a)      Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;

b)      Użytkownik rozpowszechnia treści pornograficzne;

c)      Użytkownik uprawia działalność komercyjną, reklamową, promocyjną;

d)     Użytkownik rozsyła spam i nie zamówioną informację handlową;

e)      Użytkownik podejmuje jakiekolwiek działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

f)       Użytkownik publikuje na łamach portalu treści naruszające polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

g)      Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

 

§ 7. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników( Komentarze itd.). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego albo dobre obyczaje. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania portalu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

6. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z portalu.

7. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).

8.  Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości komentowania pod artykułem.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Portalu, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Użytkownik zostanie poproszony o przekazanie swoich danych osobowych Administratorowi w następujących przypadkach:

  a)    rejestracji konta użytkownika,
  b)    w formularzu kontaktowym,

3. Rejestracja konta użytkownika polega na utworzeniu dla Użytkownika konta do którego zostaną przypisane jego dane osobowe, służącego identyfikacji jego wypowiedzi i informacji zamieszczanych na portalu chojnow.pl.

4. W ramach rejestracji i funkcjonowania Konta użytkownika oraz funkcjonowania kontaktowego Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

1.      imię i nazwisko,
2.      adres e-mail,
3.      nazwa użytkownika
4.      płeć
5.      data urodzenia,

5. Powyższe dane, przekazane na potrzeby rejestracji konta użytkownika będą przetwarzane na podstawie zgody użytkownika wyrażonej w momencie przekazywania danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody użytkownika lub usunięcia przez niego konta. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, ale jest jednak niezbędne dla rejestracji i funkcjonowania Konta użytkownika.

6. Powyższe dane przekazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby kontaktu z użytkownikiem, dokonywanego wyłącznie na jego żądanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktu z użytkownikiem. Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresie kontaktu z użytkownikiem, lub do czasu wycofania przez niego zgody na ich przetwarzanie.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik, który wraził zgodę na przetwarzanie danych, może tę zgodę cofnąć w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

8. Reklamy na Portalu:
  • Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin Użytkownika w witrynie chojnow.pl lub w innych witrynach.
  • Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego odwiedzin w witrynie chojnow.pl i/lub innych witrynach internetowych.
  • Użytkownik może zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam Google. Użytkownik może też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

§ 9. Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika

3. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.