Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Komunikat o naborze na Ławników z terenu gminy Chojnów

Autor admin
Data utworzenia: 20 czerwiec 2011, 10:00


Komunikat o naborze na Ławników z terenu gminy Chojnów

    Urząd Gminy Miasta Chojnów informuję , że na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz.  U.  Nr  98,  poz.  1070  z  późn.  zm.)  w  miesiącu wrześniu 2011 r. Rada Gminy Chojnów wybierze ławników sądowych do:

SĄDU OKRĘGOWEGO W LEGNICY - 1 ŁAWNIKA.

SĄDU REJONOWEGO W ZŁOTORYI - 5 ŁAWNIKÓW.

     Prawo zgłaszania kandydatów posiadają (art. 162 § 1):

prezesi sądów,

stowarzyszenia,

organizacje związkowe,

organizacje  pracodawców  oraz  inne  organizacje  zarejestrowane  na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, 

co  najmniej  25  obywateli  mających  czynne  prawo  wyborcze,

zamieszkujących stale na danym terenie.

     Kandydat na ławnika powinien spełniać następujące kryteria (art. 158 § 1):

posiadać  obywatelstwo  polskie  i  korzystać  z  pełni  praw  cywilnych  i obywatelskich, 

być nieskazitelnego charakteru,

mieć ukończone 30 lat,

posiadać, co najmniej wykształcenie średnie,

być  zatrudnionym  lub  zamieszkiwać  w  miejscu  kandydowania,  co najmniej od roku,

nie przekroczył 70 lat,

jest  zdolny,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  do  pełnienia  obowiązków ławnika.

    Ławnikami nie mogą być (art. 159 §1):

osoby  zatrudnione  w  sądach  powszechnych  i  innych  sądach  oraz  w prokuraturze,

osoby  wchodząca  w  skład  organów,  od  których  orzeczenia  można  żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

funkcjonariusze  Policji  oraz  inne  osoby  zajmujące  stanowiska  związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

adwokaci i aplikanci adwokaccy,

radcy prawni i aplikanci radcowscy,

duchowni,

żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

funkcjonariusze Służby Więziennej,

radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

     Do karty zgłoszeniowej kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć  ( art.

162 § 3):

3  aktualne  fotografie  (zgodne  z  wymogami  stosowanymi  przy  wydawaniu dowodów osobistych), 

informację z Krajowego Rejestru Karnego,

 oświadczenie  kandydata,  że  nie  toczy  się  przeciwko  niemu  postępowanie karne, 

zaświadczenie  lekarskie  o  stanie  zdrowia,  stwierdzające  brak  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  oraz  opłaty  za  badanie  lekarskie  poprzedzające  wystawienie  zaświadczenia  ponosi  kandydat  na  ławnika.

    Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Chojnów do dnia 30 czerwca 2011 r. w Biurze Rady Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1 (pokój  209), gdzie  również  będzie można otrzymać karty zgłoszenia na ławnika oraz na stronie internetowej  www.bip.gmina-chojnow.pl. Wszelkie informacje można uzyskać także pod numerem tel. (076)8187909.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY CHOJNÓW

Andrzej Pyrz