Query error chojnow.pl - Głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza. Zobacz, jak wziąć udział w debacie
Chojnow.pl
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
REKLAMUJ SIĘ NA CHOJNOW.PL SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANERÓW I ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH

Głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza. Zobacz, jak wziąć udział w debacie

Autor admin
Data utworzenia: 17 czerwiec 2022, 14:26 Wszystkich komentarzy: 0


Głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza. Zobacz, jak wziąć udział w debacie

24 czerwca odbędzie się kolejna Sesja Rady Miejskiej Chojnowa. Głównym punktem obrad będzie debata nad raportem o stanie miasta oraz głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa.

Przedstawiony przez burmistrza raport stanowi posumowanie działalności samorządu oraz jest podstawą, na której podjęta zostanie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania burmistrzowi.

Zobacz treść raportu

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja (czyli 23 czerwca). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Początek sesji o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Poniżej proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr LVI/22 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr LVII/22 z 28 maja 2022 r. oraz LVIII/22 z 11 czerwca 2022 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Raport o stanie Miasta Chojnowa za 2021 rok:

a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Chojnowa za 2021 rok;

b) debata nad Raportem;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum zaufania.

6. Ocena wykonania budżetu za 2021 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok;

b) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta
Chojnowa za 2021 rok;

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie sprawozdań
finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej
Chojnów za 2021 r.;

d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Chojnowa za 2021 rok;

e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej;

f) dyskusja;

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2021 rok;

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta
Chojnowa za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej
w Chojnowie za 2021 rok,

b) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022,

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,

d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Chojnowa
na lata 2023 - 2028 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

e) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,

f) w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnów”.

8. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.