Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Stan bezpieczeństwa pożarowego i publicznego pod lupą chojnowskich radnych

Autor admin
Data utworzenia: 26 marzec 2018, 14:47 Wszystkich komentarzy: 0


Stan bezpieczeństwa pożarowego i publicznego pod lupą chojnowskich radnych

Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego a także sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w 2017 roku, to jedne z głównych tematów marcowej sesji Rady Miejskiej.

Obrady odbędą się 27 marca 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Początek zaplanowano na godzinę 13:00.

Zapis wideo z posiedzenia będzie dostępny na łamach naszego portalu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XLVI/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2017.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic, placów i parków na terenie miasta Chojnowa,

b) w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Chojnowa,

c) w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, udzielanych z budżetu miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów,

f) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018,

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,

i) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018,

j) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest Gmina Miejska Chojnów,

k) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

l) w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2018",

ł) zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.