Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter nk
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English

Radni zdecydują o absolutorium dla burmistrza

Autor admin
Data utworzenia: 26 czerwiec 2017, 09:38 Wszystkich komentarzy: 0


Radni zdecydują o absolutorium dla burmistrza

27 czerwca, o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej Chojnowa.

Jej najważniejszym punktem będzie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok, a także podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2016 rok.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVI/17 z dnia 25 maja 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2017 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2017 roku,

d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej
w Chojnowie za 2016 rok,

e) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,

f) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,

g) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej
Chojnów.

7. Ocena wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Chojnowa:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;

b) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok;

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie sprawozdań
finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za
2016 r.;

d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa za 2016 rok;

e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej;

f) dyskusja;

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok;

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2016 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.