Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
  • Polish
  • English
Zostań pracownikiem Lidla

Radni zajmą się opłatami za... Zobacz porządek obrad jutrzejszej sesji Rady Miejskiej

Author: admin
Creation date: 29 March 2017, 09:46 All comments: 0


Radni zajmą się opłatami za... Zobacz porządek obrad jutrzejszej sesji Rady Miejskiej

30 marca, o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Chojnowa.

Radni m.in. wysłuchają sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej, przyjmą informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego oraz przyjmą uchwały.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXXIII/17 z dnia 27 lutego 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

b) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów,

c) w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą innego instrumentu płatniczego,

d) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2017",

e) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów,

g) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok,

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.