Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
  • Polish
  • English
Kraina Lodu 2 w Cuprum Arena Zostań pracownikiem Lidla

Ciąg dalszy tematu zmiany granic miasta i gminy - podsumowanie sprawy (wideo)

Autor admin
Data utworzenia: 30 listopad 2015, 15:28 Wszystkich komentarzy: 4


Ciąg dalszy tematu zmiany granic miasta i gminy - podsumowanie sprawy (wideo)

Mieszkańców Gminy Chojnów czekają konsultacje. Decyzja o ich przeprowadzeniu to w pewnym sensie kompromis po burzliwych negocjacjach pomiędzy przedstawicielami miasta i gminy. Pomimo upływu czasu sprawa nadal budzi wiele emocji, zarówno po stronie mieszkańców Białej i Piotrowic, jak i po stronie przedstawicieli Gminy Chojnów.

Podczas październikowej sesji Rady Gminy Chojnów odczytane zostało pismo, jakie do Wójta Gminy Chojnów skierował Burmistrz Jan Serkies. Pismo zawiera propozycję pozostawienia w granicach gminy wiejskiej terenu stanowiącego własność miasta Chojnowa w Goliszowie o pow. 8,07 ha, przy jednoczesnej propozycji włączenia do miasta terenów przemysłowej oczyszczali ścieków, obsługującej zakłady z terenu miasta, a także obszaru stanowiącego część firmy Dolzamet, stację paliw Chojnówka oraz części nieruchomości z terenu Białej i Piotrowic.


Zdaniem burmistrza, propozycja przyłączenia tych terenów do Chojnowa ma na celu jedynie pomoc mieszkańcom terenów objętych propozycją - nie ma mowy o jakiejkolwiek chęci zaszkodzenia gminie, czy próbie wzbogacenia się miasta kosztem gminy.

Mieszkańcy Białej w piśmie do Burmistrza, w którym zwracają się z prośbą o przyłączenie do Chojnowa, zwracają uwagę,że miasto Chojnów pełni rolę ośrodka rozwoju o charakterze ponadlokalnym. Z uwagi na bliskość, to właśnie do chojnowskich szkół uczęszczają najmłodsi mieszkańcy tych terenów; starsi natomiast są zawodowo związani z miastem.

Mieszkańcy Białej twierdzą również,że przyłączenie nie doprowadzi do zatracenia miejskiego charakteru Chojnowa.

We wniosku zbiorowym mieszkańców Białej nie ma jednak ani słowa o takich kwestiach, jak m.in. budowa chodnika łączącego osiedle z miastem, czy też utwardzenie drogi. Całkowicie inaczej sytuacja wygląda we wniosku mieszkańców osiedla w Piotrowicach, którzy nadmienili, iż decyzja o przyłączeniu ich nieruchomości do miasta Chojnowa będzie ostateczna po określeniu przez miasto terminu wykonania oświetlenia, drogi oraz chodnika przy zakończeniu ulicy Bolesławieckiej.


Mieszkańcy tych terenów, w czasie poprzedzającym złożenie wniosków, odbyli spotkania zarówno z przedstawicielami miasta, jak i gminy. Oto, jak wyglądały rozmowy, jak i o całą kwestię przyłączenia się terenów Białej i Piotrowic do Chojnowa, zapytaliśmy Wójta Gminy Chojnów, pana Andrzeja Pyrza.

Podczas listopadowej sesji Rady Gminy, Wójt wniósł do porządku obrad projekt uchwały, zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chojnów. Projekt został jednogłośnie przyjęty.

Swoją opinię podczas ostatniej sesji Rady Gminy wygłosił również Krzysztof Sowiński, przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego, który do pomysłu konsultacji podszedł sceptycznie. Przewodniczący zaznaczył jednak, że jest przeciwny temu, by Gmina Chojnów oddawała miastu jakiekolwiek grunty - Jeżeli kogoś było stać na to, by wybudować się na Kolonii Biała, to zdaje sobie z tego sprawę, że widział, jakie tam są warunki, jaki to jest teren, jak trzeba do tego dojeżdżać. Tutaj są miejscowości, gdzie już ponad 50, czy 70 lat temu przyjechali mieszkańcy i też nie mają drogi - stwierdził.

Pismo Burmistrza Miasta Chojnów (do Wójta)

Urząd Miejski w Chojnowie nawiązując do prowadzonych rozmów proponuje, pozostawienie w granicach administracyjnych Gminy Wiejskiej Chojnów obszaru o pow. 8,07 ha będącego własnością Miasta Chojnów w Goliszowie, na którym usytuowana jest miejska oczyszczalnia ścieków.

Proponujemy włączenie w granice administracyjne Miasta Chojnowa obszaru o pow. ok. 7,7 ha z obrębu Biała, stanowiącego część firmy "Dolzamet", Stacji Paliw "Chojnówka", terenów przemysłowej oczyszczalni ścieków, obsługującej zakłady z terenu miasta, w granicach działek oznaczonych numerami 962/4, 962/8, 960/1, 711/3, 711/4, 711/6, 711/9, 711/10, 962/9, 962/10, 958/2, 960/2, 962/7.

Jednocześnie przekazujemy do rozpatrzenia:

1. Wniosek Mieszkańców wsi Biała z dnia 30.03.2015 r.
2. Wniosek Mieszkańców Osiedla domków jednorodzinnych Piotrowice z dnia 03.08.2015 r., dotyczące przyłączenia do Gminy Miejskiej Chojnów części terenów wsi Biała oraz wsi Piotrowice. Liczymy na dalszą dobrą współpracę między naszymi jednostkami i wzajemny szacunek.

Wniosek mieszkańców wsi Biała

My, mieszkańcy wsi Biała, gm. Chojnów, zwracamy się z prośbą o przyłączenie do Gminy Miejskiej Chojnów części terenów wsi Biała, na których mieszkamy i które użytkujemy (wraz z terenami uprawnymi) - bezpośrednio graniczących z Miastem Chojnów, a położonych wzdłuż drogi Chojnów - Lubin (lewa strona).

Miasto Chojnów pewni rolę ośrodka rozwoju o charakterze ponadlokalnym. To tu, z uwagi na bliskość położenia, nasze dzieci uczęszczają do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. "Po drodze" jest też nam do sklepów, zakładów przemysłowych, kościoła czy obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście. Część z nas zawodowo związana jest z Chojnowem. Tu mamy najbliższą rodzinę. Korzystamy z usług Przychodni Rejonowej w Chojnowie, Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnowie, Cmentarza Komunalnego, Dworca PKP i PKS.

Takie połączenie wskazanego terenu (zurbanizowanego) z miastem wydaje się być bardzo naturalnym procesem z uwagi na występujące związki funkcjonalno-przestrzenne i powiązania społeczne. Nie doprowadzi ono do zatracenia miejskiego charakteru Chojnowa.

Terytorium proponowane do połączenia w skali obszaru Gminy Wiejskiej Chojnów jest niewielkie, a dla nas mieszkańców bardzo istotne i jednorodne z miastem Chojnów.

W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Wniosek mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych Piotrowice

Mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych Piotrowice po wstępnych rozmowach z Panem Burmistrzem składają wniosek o przyłączenie niżej wymienionych nieruchomości do Miasta Chojnów. Nadmieniamy, że nasza decyzja będzie ostateczna po określeniu przez Miasto terminu wykonania dla naszego osiedla oświetlenia, drogi oraz chodnika przy zakończeniu ul. Bolesławieckiej.

Prosimy zatem o zorganizowanie spotkania w tej sprawie.

Pismo Wójta Gminy Chojnów (do Burmistrza)

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.10.2015 r. nr GR.0110.1.2015 dotyczące włączenia w granice administracyjne miasta Chojnowa niektórych gruntów będących obecnie w granicach Gminy Chojnów, Urząd Gminy Chojnów wskazuje, że kierując się dyspozycją art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t) należy pamiętać, iż rozwój miasta Chojnów powinien odbywać się w sposób pozwalający ustrzec się ewentualnych zjawisk negatywnych, jakie mogą niekorzystnie wpłynąć na zamieszkujące ten obszar społeczności.

Konieczne jest uwzględnienie uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, formalno - prawnych i instytucjonalnych miasta i gminy Chojnów.

Oznacza to, że przystępując do działań administracyjnych, wpływających na rozwój miejskiego zespołu funkcjonalnego, należy pamiętać o koniecznej racjonalności podejmowanych inicjatyw. Zmiana granic nie może burzyć jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego. Nie może niszczyć więzi społecznych i gospodarczych, czy też zaburzać charakteru zabudowy i układu urbanistycznego jednostki terytorialnej.

Dlatego też, przy zmianie granic musi zaistnieć dostatecznie ważna przesłanka usprawiedliwiająca destabilizację stosunków polityczno-terytorialnych w obszarze działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższe argumenty przeprowadzono rozmowy na temat zmiany granic miasta i gminy Chojnów z Radą Gminy Chojnów oraz ze wszystkimi Sołtysami sołectw na terenie gminy Chojnów. Podczas rozmów stwierdzono, że nieodzowne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.

O wynikach konsultacji powiadomimy odrębnym pismem.


Komentarze

A ten sowinski z powiatu legnickiego to typowy "pies ogrodnika" sam nie zje i nikomu nie pozwoli zjeść... Ludzie z lolonii w białej zatem maja żyć w gnoju, bo inni zyją tak samo w całej wsi? I oczywiścieo ni na końcu będa bo kolonia przecież młoda. To skandal że gmina mam takie wójta, hgłownego hamulcowego rozwoju regionu . Cwaniak dostał się na jedną kadencję, a w ciągu jego rzadów zapuści zarówno gmine jak i miasto. Odwołać tego oszołoma póki jeszcze czas ,. Ludzie cyz wi nie widzcie że ten człowiek sieje destrekcje w gminie??
zgłoś komentarz
Mieszkańcy Białej twierdzą również,że przyłączenie nie doprowadzi do zatracenia miejskiego charakteru Chojnowa???jak nie jak tak.a idąc tym tropem to informuję że w konsultacjach mają prawo wypowiedzieć się równiez mieszkańcy miasta czy chcą aby miejskie pieniądze zostały przepompowane na oświetlenie białej i robienie tam dróg i chodników zamiast inwestycji w mieście w którym stan ulic i chodników jest koszmarny.w wyznaczonym terminie zjawię się na konsultacjach i wyrażę swoje zdanie które musi zgodnie z prawem zostać uwzglednione tak samo jak zdanie mieszkańców terenów "aspirujących" do miasta.
zgłoś komentarz
gołym okiem widać że wnioski które trafiły do burmistrza nie były pisane przez zwykłych mieszkańców wsi bo to język prawniczy więc nie oszukujmy się
zgłoś komentarz
Co ma wspólnego kto pisał wnioski czy to był prawnik czy prezydent chodzi o to że Konradówka osiedle domków również chce się przyłączyć do miasta
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.