Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja

Nabór kandydatów do komisji opiniującej realizację zadań publicznych

Autor admin
Data utworzenia: 22 luty 2013, 12:07 Wszystkich komentarzy: 14


Nabór kandydatów do komisji opiniującej realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Chojnowa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ustawie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w calu zaopiniowania ofert na realizację w bieżącym roku zadań publicznych w mieście w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Udział w komisji jest nieodpłatny. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 3 ust. 3.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://pozarzadowe.chojnow.eu/ składać należy w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pokoju nr 6 do 25 lutego br.


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Art 3. ust. 3

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


źródło: Organizacja pozarządoweKomentarze

Kościół katolicki nie jest organizacją pożytku publicznego ani takowych nie posiada.Organizacje takie muszą być transparentne jeśli chodzi o finanse,gdyby takimi były można było by oddać 1% jak na inne organizacje które są rozliczne z każdej złotówki.Nie było by szantażu episkopatu o kasę 0,5% na fundusz. W sposób komiczny ,wręcz idiotyczny jest uwzględniony w punkcie pierwszym "gwarancja wolności sumienia i wyznania" proszę podstawy takowych zapisów .Mamy złodziejski konkordat który łupi Polskę na 5,2 mld zł rocznie ,rok w rok od 93 roku ,jednak jest w Polsce konstytucja która jasno mówi że Polska jest krajem świeckim jaki jej władze i neutralne światopoglądowo ,jak widać nasze zdewociałe władze służące do mszy nie znają konstytucji.
zgłoś komentarz
Art. 1
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.
2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.
3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
(...)
Art. 10
1. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.
2. Państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych.
zgłoś komentarz
2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1
i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym
sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie
na swojej stronie internetowej.

jakie organizacje pożytku publicznego działają na terenie miasta Chojnowa?
zgłoś komentarz
Osoba fizyczna i osoba prawna – co znaczą te pojęcia?
Osoba fizyczna jest prawnym określeniem człowieka, określonym w prawie cywilnym. Istnienie osoby fizycznej ograniczone jest datą początkową - urodzeniem oraz datą końcową - śmiercią. W tym czasie osoba ta posiada zdolność prawną, czyli możliwość występowania jako podmiot praw i obowiązków oraz zdolność do czynności prawnych, czyli możliwość zaciągania zobowiązania i dysponowania posiadanymi prawami
zgłoś komentarz
Zdolność do czynności prawnych występuje jako pełna bądź ograniczona. Pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna nabywa po osiągnięciu pełnoletniości. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskiwana jest od momentu ukończenia lat 13.
Osoba prawna to kolejne określenie podmiotów prawa cywilnego, różne od osób fizycznych. Cechą osoby prawnej jest wyodrębnienie osobowe, materialne, organizacyjne i realizacja określonych celów poprzez jednostkę organizacyjną, której prawo przyznaje abstrakcyjnie osobowość prawną. Posiadanie osobowości prawnej wiąże się z możliwością posiadania zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych.
zgłoś komentarz
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej pewnie będzie się ubiegać bo niby jest organizacją publiczną ,jednak w swoich zapisach ma wytyczoną pomoc tylko i wyłącznie ;
§ 2.
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach i skupiającą osoby akceptujące naukę Kościoła, w szczególności o małżeństwie i rodzinie.
§ 3.
Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z Kościołem hierarchicznym. Dla zabezpieczenia tej łączności, Stowarzyszenie dobiera sobie asystenta kościelnego i duchowych doradców spośród kapłanów pełniących posługę w diecezji. Podejmują oni współpracę ze Stowarzyszeniem w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, po zatwierdzeniu przez Biskupa Legnickiego.


Kuźwa członki opadają ...
zgłoś komentarz
2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na
zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1
i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym
sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie
na swojej stronie internetowej

jakie organizacje pożytku publicznego funkcjonują na terenie miasta Chojnowa ?
zgłoś komentarz
Jeszcze rodzynek;
"- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników."

Skoro są pracownicy muszą być pensje więc cala kasa nie idzie na pomoc ale koszty własne ,przykładowo Caritas ma ponad 70% kosztów własnych ,czyli z 1zł przekazanego maksymalnie 30gr trafia do potrzebujących.
Inna sprawa że osoba fizyczna od tak nie może się zgłosić a musi być rekomendowana przez ,zgłoszona przez organizacje pozarządowe i organizacje.
zgłoś komentarz
Marko są;

Nazwa: DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH "NIEBIESKI PARASOL" W LEGNICY
Adres: 59-225 CHOJNÓW, SZPITALNA 20

Nazwa: FUNDACJA "SMAK SUKCESU Adres: 59-225 CHOJNÓW, PL. REYMONTA 1

Nazwa: SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI
Adres: 59-225 CHOJNÓW, KILIŃSKIEGO 23

Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRÓJKI
Adres: 59-225 CHOJNÓW, KOŚCIUSZKI 30

Więc będzie wyglądać to tak,przykładowo pani prezes zgłasza swojego kandydata w podzięce za prezesurę i UM wszystko przepchnie legalnie i zgodnie z wolą mieszkańców tych wybranych ma się rozumieć.
zgłoś komentarz
na stronie parasola nie ma żadnego sprawozdania finansowego więc działają z naruszeniem prawa ?
zgłoś komentarz

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.