Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum Arena Cuprum Arena

Budżet głównym tematem grudniowej sesji Rady Miejskiej

Autor admin
Data utworzenia: 22 grudzień 2020, 16:40 Wszystkich komentarzy: 0


Budżet głównym tematem grudniowej sesji Rady Miejskiej

29 grudnia po raz ostatni w tym roku odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej. Głównym tematem obrad będzie budżet Chojnowa na rok 2021.

Radni pochylą się zarówno nad uchwałą budżetową jak i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Chojnowa. Ponadto w planach znalazło się podjęcie uchwał m.in.  w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, w  sprawie ustalenia Regulaminu  Cmentarza  Komunalnego w Chojnowie oraz ustalenia cennika  opłat za korzystanie z mienia komunalnego na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie, czy też w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Chojnowie.

Radni zdecydują także o przystąpieniu Chojnowa do  Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”. Celem skupiającego kilkadziesiąt dolnośląskich samorządów stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego, integracja wspólnot lokalnych, promocja i realizacja wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie jest m.in. inicjatorem zaprezentowanej we wrześniu Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej.

Sesja rozpocznie się 13:00. Ze względu na zagrożenie epidemiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XXXII/20 z dnia 28 października 2020 r. i XXXIII/20 z dnia 19 listopada 2020 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa:

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Miasta Chojnowa przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.

6. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2021rok.

a) przedstawienie projektu budżetu na 2021 rok przez Burmistrza;

b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza  Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2021rok;

- uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania  deficytu  budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021rok;

c) opinie komisji stałych Rady;

d) dyskusja;

e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do  przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

b) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,

c) w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w  Chojnowie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z mienia  komunalnego na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie,

d) w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Chojnowie,

e) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Chojnów,

f) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnów do  Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”,

g) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020,

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa

i) zmieniającą uchwałę ws prawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności,

j) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów,

k) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z  upływem roku budżetowego 2020.

8. Sprawozdania z pracy Komisji stałych za rok 2020.

9. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji stałych na 2021 rok.

10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.


Komentarze

Ten wpis nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj Komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.