Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Sign in Sign up
PWSZ Legnica

Studiuj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w PWSZ im. Witelona w Legnicy!

Author: Partnerstwo
Creation date: 09 July 2019, 13:40 All comments: 0


Studiuj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w PWSZ im. Witelona w Legnicy!

Od 1 października 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, będzie realizowane jedynie w ramach jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Tym samym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dzięki temu nasza Uczelnia będzie mogła kształcić przyszłych nauczycieli.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwają 5 lat (10 semestrów) i przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.

Absolwent, który ukończy pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskując tytuł magistra będzie przygotowany do:

- pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej,

- podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Rekrutacja na ten kierunek, tak jak w przypadku pozostałych potrwa do 30 lipca 2019 roku. Podstawą przyjęcia na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny tj.: 1) język polski; 2) język obcy (nowożytny); 3) jeden z wybranych przedmiotów: biologia, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Zalety studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy:

- studia stacjonarne są bezpłatne,

- nasza Uczelnia ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,

- wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,

- model kształcenia na tym kierunkudostosowany jest do potrzeb i oczekiwań przyszłegopracodawcy,

- dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną; posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,

- realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,

- zawarliśmy wiele porozumień o współpracy z placówkami oświatowymi miedzy innymi z Legnicy i Lubina, w których studenci mogą realizować praktyki zawodowe

- współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze; naszymi partnerami są także: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy,

- nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych, w działalności kół naukowych, samorządu studenckiego oraz wolontariatu.


Comments

This entry has no comments yet.

Add Comment

You have to be loggin to add comment.
Sklep Bigform