Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum arena PWSZ Legnica

Podatek od deszczu w Chojnowie

nie wszyscy mieszkańcy zostali powiadomieni przez urząd , radnych  i burmistrza razem wziętych iż zostali obłożeni kolejną opłatą by żyło im się lepiej. Jest to podatek od deszczu co wydaje się być komiczne ale niestety prawdziwe . szczegóły na http://bip.chojnow.net.pl/zalaczniki/802/U-129-13.pdf 
wynika z tej uchwały że cena za 1m3 odprowadzonych wód opadowych , roztopowych to 3 zł 99 gr .
Jak jest liczona opłata ? skąd wiadomo jaka ilość wody opadowej dostała się do kanalizacji ?  mam domek i własną oczyszczalnię ścieków !!!!
zgłoś komentarz
No dość ciekawe, ale mnie zaciekawiła w tym poście nieco inna rzecz. Otóż jak prześledziłem te uchwały, to się okazuje, że to jakaś prywatna firma od 2007 zajmuje się odbiorem odpadów w postaci wód opadowych, roztopowych itd. Firma ta wg tego co udało mi się wyczytać z uchwał sama ustala stawki, które następnie są zatwierdzane przez radę. Skąd zatem wiadomo, czy nie płacimy za dużo? Skąd wiadomo ile jest tych odpadów? Czy czasem znowu nie doszło do stworzenia monopolu na usługi dla jednego usługodawcy tak samo jak w przypadku śmieci dla chzgkim-u?
zgłoś komentarz

Zasady taryfikacji

Szczegółowe zasady ustalania taryf określają przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz.886), które zostało wydane w wykonaniu delegacji z art. 23 ustawy. Stosownie do § 6 i § 7 tego rozporządzenia, niezbędne przychody planuje się na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. Oznacza to, iż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić poziom niezbędnych przychodów, jeżeli w związku z prowadzoną działalnością poniosło koszty, w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa - tj. zgodnie z § 2 pkt 7) rozporządzenia - w ciągu 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku. A contrario, jeżeli przedsiębiorstwo nie poniosło kosztów działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, to nie ma ono podstaw „kosztowych” do ustalenia niezbędnych przychodów, a w następstwie także taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i (lub) zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Jednakże, ustawodawca - poprzez treść art. 24 a ustawy o zbiorowym…- rozstrzyga problem prawny stosowania cen i stawek opłat przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które  rozpocznie  prowadzenie nowego rodzaju działalności z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków. Przepis ten nakazuje przedsiębiorstwu rozpoczynającemu prowadzenie takiej działalności stosować w okresie pierwszych 18 miesięcy, ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Ceny i stawki opłat powinny być uchwalone przez radę gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie co najmniej 14 dni przed podjęciem przez istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

zgłoś komentarz
Taryfowa grupa odbiorców : nowotwór nr 3

1. Gospodarstwa domowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty w których prowadzona jest działalność gospodarcza bez zastosowania wody w procesie produkcyjno usługowym  ( np kościół , urząd , lokatorzy ?)

2. Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą  ( np zakłady pracy , prywatne firmy)


3. Odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe - uwaga!nowotwór!nowa grupa odbiorców     happy   ?zgłoś komentarz

Dodaj odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform