Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum arena PWSZ Legnica

Opłata prolongacyjna

Uchwała Nr XIII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 11, po. 95, Nr 92, poz.1062, z 2000r. Nr 94,poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452, z 2002r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387), Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje: § 1 Wprowadza opłatę prolongacyjną w wysokości 30% odsetek za zwłokę, ogłaszanych na podstawie art. 56 § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. § 2 Traci moc uchwała Nr XLII/180/98 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. § 3 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i poprzez ogłoszenie w “Gazecie Chojnowskiej”.


zgłoś komentarz

Dodaj odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform