Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
Cuprum arena PWSZ Legnica

Projekt uchwały - oszczędzamy wspólnie

PROJEKT

UCHWAŁA NR___/___/2013

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia _________________ 2013 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 8 ust. 2 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 i Nr 220, poz. 1721 oraz z 2011 r. Nr144, poz. 858) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Chojnowa w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące zł),

  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.000 zł (słownie: tysiąc zł),

  3. dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.


§ 2.

Uchwała stanowi podstawę do naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia, o którym jest mowa w § 1.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chojnowa.


§ 4.

Traci moc uchwała Nr …..... Rady Miejskiej Chojnowa z dnia ... …............ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
______________________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281)

zgłoś komentarz
marko ale o co chodzi czy radni złożyli taki projekt uchwały? bo jeśli tak to super z nich ekipa! a czy jest już plan na co zostaną przeznaczone zaoszczędzone pieniądze.
zgłoś komentarz
jest to projekt obywatelski , radni nigdy nie będą mieli na tyle odwagi ( czytaj -jaj) , niemniej jednak jeśli projekt będzie cieszył się zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta będzie możliwe jego wdrożenie poprzez zebranie podpisów pod tym projektem a następnie skierowanie go pod obrady radnych z możliwością wysłuchania ich argumentów jakimi kierowali się podczas przyznawania dzisiejszego wynagrodzenia burmistrzowi. wszystkie te czynności będą dokumentowane z pomocą pewnej tv która już wstępnie wyraziła na to zgodę.

zapraszam do wyrażania opini na ten temat . być może portal pokusi się o stworzenie ankiety w tej sprawie

na co przeznaczyć oszczędności ? jest milion potrzeb , o tym również powinni zadecydować mieszkańcy. jak wiadomo radni często mijają się z powołaniem .
zgłoś komentarz
a przy okazji to miałem nawet telefon od radnego w tej sprawie ... hahaha
przez grzeczność nie powiem który to ale wyraził aprobatę dla tego pomysłu
zgłoś komentarz

Dodaj odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform