Chojnow.pl
Nasza strona korzysta z plików Cookie. Czytaj więcej.
facebook twitter YT IG
Logowanie Rejestracja
PWSZ Legnica

PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO

OCHRONA PRAWNA RADNEGO

1. Radny jednostki samorządu terytorialnego w związku z wykonywaniem mandatu korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 25 ust. 1 usg., art. 21 ust. 3 usp. i art. 23 ust. 2 usw). 
2. Rozwiązanie z radnym (gminy, powiatu, województwa) stosunku pracy wymaga zgody rady, której jest członkiem. Rada odmawia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą tego rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu (art. 25 ust. 2 usg, art. 22 ust. 2 usp i art. 27 ust. 2 usw).

ZAKAZY ZATRUDNIANIA

 

1. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy:

a) w urzędzie będącym aparatem pomocniczym wójta/zarządu (urzędzie gminy, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim) w jednostce samorządu terytorialnego, w której radny uzyskał mandat (art. 24a ust. 1 usg., art. 23 ust. 1 usp, art. 25 ust. 1 usw). Przepis ten nie dotyczy radnych wybranych do zarządu powiatu/województwa, z którymi stosunek pracy jest nawiązywany na podstawie wyboru (art. 23 ust. 3 usp i art. 25 ust. 1 usw).
b) na stanowisku kierownika (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy (art. 24a ust .2 usg, 23 ust. 2 usp i art. 25 ust. 2 usw). Sankcją za nawiązanie przez radnego stosunku pracy w urzędzie lub na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej jest zrzeczenie się mandatu (art. 24b ust. 5 usg, art. 23 ust. 4 usp i art. 25 ust. 3 usw).

c) Wójt i zarząd powiatu/województwa lub starosta powiatu/marszałek województwa nie mogą powierzyć radnemu gminy/powiatu/województwa, w którym radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 24d usg, art. 23 ust 5 usp, art. 25 ust 4 usw).
 
umowa zlecenie ?

2. Osoba wybrana na radnego nie może:

a) wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie będącym aparatem pomocniczym wójta/zarządu (urzędzie gminy, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim) w jednostce samorządu terytorialnego, w której uzyskała mandat radnego,
b) pełnić funkcji kierownika jednostki organizacyjnej (gminy, powiatu, województwa) (art. 24b ust. 1 usg, 24 ust. 1 usp i 26 ust. 1 usw).
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego (gminy, powiatu, województwa) osoba znajdująca się w powyżej określonej sytuacji zawodowej obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. W powiecie i województwie wniosek taki musi być złożony przed złożeniem ślubowania przez radnego (art. 24b ust. 1 usg, art. 24 ust. 1 usp i art. 26 ust. 1 usw).
Niezłożenie przez osobę wybraną na radnego (gminy, powiatu, województwa) wniosku o urlop bezpłatny jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu (art. 24b ust. 5 usg, art. 24 ust. 5 usp i art. 26 ust 5 usw )
zgłoś komentarz

OGRANICZENIA I ZAKAZY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 

Ograniczenia i zakazy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców (art. 24e ust. 1 usg, art. 25a usp, art. 27a usw).
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami (art. 24e ust 2 usg, art. 25a usp, art. 27a ust 2 usw).
3. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (art. 24f ust.1 usg, art. 25b ust 1 usp, art. 27b ust 1 usw). Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy – ordynacja wyborcza.

http://bip.chojnow.net.pl/zalaczniki/768/ciesla-2011.pdf  oświadczenie majątkowe radnego Cieśli punkt VI.
Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności )
Maciej Cieśla , Ryszard Kopacki spółka cywilna Delfin - brawo


4. Radni nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem komunalnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie radnego do tych władz są z mocy prawa nieważne (art. 24f ust. 2 usg, art. 25b ust 3 usp, art. 27b ust 3 usw).
Jeżeli wybór lub powołanie do władz spółki miało miejsce przed rozpoczęciem wykonywania mandatu - radny jest zobowiązany zrzec się funkcji lub stanowiska w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania (art. 24f ust. 4 usg, art. 25b ust 4 usp, art. 27b ust 4 usw). W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji, radny traci je z mocy prawa po upływie 3 miesięcy od złożenia ślubowania (art. 24f ust. 4 usg, art. 25b ust 4 usp, art. 27b ust 4 usw).
zgłoś komentarz
3.2.6 Ustawa o samorządzie gminnym.

Wprowadzone zostały także ustawowe ograniczenia dla radnych. W ustawie o samorządzie gminnym dodane zostały 4 artykuły, które zakazują radnym podejmowania dodatkowych zajęć oraz otrzymywania darowizn, które mogą podważyć zaufanie wyborców do sprawowania przez nich mandatu. Radni między innymi nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Zgodnie z tym przepisem, lekarze prowadzący indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę albo grupową praktykę lekarską nie byli przedsiębiorcami w rozumieniu nieobowiązującego już prawa o działalności gospodarczej. Jeśli jednak mimo nieposiadania statusu przedsiębiorcy, będąc radnymi prowadzili indywidualną praktykę lekarską w lokalu stanowiącym mienie JST, w której uzyskali mandat, to naruszali zakaz wynikający z omawianych ustaw samorządowych.

Dlatego też NSA w powołanym powyżej wyroku utrzymał w mocy zarządzenie zastępcze wojewody, stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego w związku z naruszeniem przez niego art. 24f ust. 1 usg poprzez prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej w lokalu będącym własnością gminy, w której lekarz ten uzyskał mandat.


Jest bowiem rzeczą oczywistą, że z punktu widzenia celu wprowadzenia zakazu łączenia mandatu radnego z działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy (powiatu, województwa) nie ma znaczenia, czy mienie to wykorzystuje radny przedsiębiorca lub radny niebędący przedsiębiorcą (np. prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie lub tzw. agroturystykę).

Ustawodawca wprowadził taki zakaz, gdyż we wszystkich tych przypadkach istnieje możliwość nadużycia mandatu radnego, wystąpienia konfliktu indywidualnego i prywatnego radnego z interesem zbiorowym i publicznym, który radny jest zobowiązany realizować (A. Wierzbica, „Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym”, Wolters Kluwer 2008, s. 41).

Trzeba też wyjaśnić, co to oznacza, że działalność gospodarcza prowadzona jest z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy (odpowiednio powiatu, województwa), w której radny uzyskał mandat. Wykorzystywaniem mienia gminy (powiatu czy województwa) jest korzystanie z rzeczy będącej własnością tej gminy (powiatu, województwa), w ramach stosunków prawnych wynikających z użytkowania wieczystego i zwykłego, najmu czy dzierżawy.
zgłoś komentarz
W grę wchodzą zatem zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Nie ma natomiast przeszkód, aby radny prowadził taką działalność z wykorzystaniem mienia innej gminy, jak również mienia powiatu lub samorządu województwa albo Skarbu Państwa, a także z wykorzystaniem mienia osób prywatnych (szerzej na ten temat J. Pitera, „Przepisy antykorupcyjne ustawy o samorządzie gminnym”, Glosa 2002, nr 11).

Istotne jest jednak to, że prawnie obojętna jest wartość mienia komunalnego wykorzystywanego w takiej działalności, bowiem „przepis art. 24f ust. 1 nie przewiduje żadnej możliwości łagodzenia ustanowionego w nim zakazu” (wyrok NSA z 11 października 2005 r., II OSK 457/05).
Dla ustalenia przesłanki wykorzystywania mienia komunalnego nie ma znaczenia również to, że stosunek najmu lokalu, w którym radny prowadzi działalność gospodarczą, nie łączy radnego bezpośrednio z gminą, lecz z osobą, której gmina oddała nieruchomość w bezpłatne użytkowanie, zarząd (np. wspólnoty mieszkaniowe) bądź ją wynajęła (wyrok NSA z 11 października 2005 r., OSK 1854/05; wyrok NSA z 10 stycznia 2006 r., II OSK 559/05; wyrok NSA z 5 grudnia 2006 r., II OSK 1263/06), ani to, „czy z prowadzenia (…) takiej działalności radny uzyskuje dochód, czy inne osobiste korzyści” (wyrok NSA z 1 stycznia 2006 r., II OSK 786/05; wyrok WSA w Warszawie z 19 lipca 2006 r., II SA/Wa 90/06; wyrok NSA z 8 VIII 2006 r., II OSK 753/06).
zgłoś komentarz
Po pierwsze: zakazuje radnemu bycia jednoosobowym przedsiębiorą prowadzącym działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia JST, w której uzyskał mandat. Wyklucza bowiem prowadzenie działalności gospodarczej „na własny rachunek”.

W doktrynie można spotkać się ze stanowiskiem, w myśl którego reguły wykładni funkcjonalnej i systemowej pozwalają stwierdzić, że omawiane zakazy obowiązują także w przypadku, gdy mienie komunalne jest wykorzystywane w działalności prowadzonej przez małżonka radnego, jeżeli między małżonkami ma miejsce wspólność małżeńska, a nawet w przypadku konkubinatu (szerzej na ten temat A. Wierzbica, „Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym”, Wolters Kluwer 2008, s. 37).

Potwierdzeniem tej tezy ma być treść uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że: „Wspólne pożycie małżonków, a nawet – w przeważającej liczbie przypadków – pozostawanie we wspólności majątkowej, powoduje, że wszelkie dobra nabywane przez jednego z małżonków, uzyskiwane przez niego korzyści, wynagrodzenie za pracę stanowią o poprawie sytuacji materialnej obojga małżonków, są przeznaczone do wspólnego korzystania, nawet jeśli małżonkowie znieśli ustrój wspólności ustawowej.

W konsekwencji uzyskanie korzyści przez małżonka funkcjonariusza powinno być traktowane niemal tak samo, jak uzyskanie jej przez samego funkcjonariusza. Zainteresowanie funkcjonariusza uprzywilejowaniem jego małżonka jest na pewno bardzo duże, stąd i duża pokusa ułatwienia małżonkowi nabycia określonego dobra, załatwienia mu dobrej pracy itd.” (wyrok TK z 13 lipca 2004 r., OTK-A 2004, nr 7, poz. 63).
 
zgłoś komentarz
 W judykaturze wiele orzeczeń poświęcono wykorzystaniu mienia komunalnego w działalności gospodarczej podmiotów zarządzanych przez radnych, zwłaszcza w działalności prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia i kluby sportowe.


zgłoś komentarz
Bez prawnego znaczenia jest i "całkowicie obojętne" subiektywne przekonanie osoby pełniącej funkcję publiczną naruszającą zakazy art 4 ustawy, co do okoliczności nieistnienia spółki, jak również fakt, że spółka nie przynosiła żadnych korzyści. Zgodnie bowiem z normami prawa handlowego spółka kapitałowa przestaje istnieć jako osoba prawna z chwilą wykreślenia z rejestru handlowego a takie wykreślenie ma skutek konstytutywny - natomiast jak długo istnieje wpis spółki w rejestrze tak długo istnieje spółka jako osoba prawna.

czy radny Cieśla narusza prawo ?
zgłoś komentarz
Naruszenie przez Radnego ustawowego zakazu łączenia Mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności skutkuje wygaszeniem mandatu - szkoda, że to TYLKO TEORIA
zgłoś komentarz

Dodaj odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.
Sklep Bigform